தஞ்சை பெருங்கோயில் விளக்கம் - 2

தஞ்சை பெருங்கோயில் விளக்கம்

தஞ்சைப் பெரிய கோயிலின் கோட்டைச் சுவர், வாயில் மற்றும் அதன் வளைவு மண்டபம் ஆகியவற்றை முதல் பகுதியில் பார்த்தோம். அடுத்து உள்ள பகுதிகளைப் பற்றிய விளக்கம் இப்பகுதியில் தொடர்கின்றது.

பேட்டியைக் கேட்கவும் படங்களைப் பார்க்கவும் இப்பகுதிக்குச் செல்லவும்!

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness