மணிமகள் பாரதி

ஸ்ரீமதி மணிமகள் பாரதி அவர்கள் தமிழகத்தின் வழக்காடு மன்றங்கள் பட்டிமன்றங்கள் எனப் பல சொற்பொழிவு நிகழ்வுகளில் காணக் கூடியவர். இவரது இசைச் சொற்பொழிவுகள் மிகப் பிரபலமானவை. இவரது தனிச் சிறப்பு இவர் தானே பாட்டெழுதி அதற்கு இசையும் சேர்த்து பாடக்கூடியவர். இவரது பாடல்கள் சிவற்றை இங்கு கேட்கலாம்.

[இந்தப் பேட்டிகளை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு ஒலிப்பதிவு செய்து வழங்கியவர் மரபு அணில் தமிழ்த்தேனியார் அவர்கள்.]

0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness