தமிழ்த்தேனீயின் பழமொழி விளக்கம் - 3


தமிழ்த்தேனீ


தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மரபு அணில்


3.கள்ளன் பெரியதா காப்பான் பெரியதா

0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness