தஞ்சை பெருங்கோயில் விளக்கம் - 2

தஞ்சை பெருங்கோயில் விளக்கம்

தஞ்சைப் பெரிய கோயிலின் கோட்டைச் சுவர், வாயில் மற்றும் அதன் வளைவு மண்டபம் ஆகியவற்றை முதல் பகுதியில் பார்த்தோம். அடுத்து உள்ள பகுதிகளைப் பற்றிய விளக்கம் இப்பகுதியில் தொடர்கின்றது.

பேட்டியைக் கேட்கவும் படங்களைப் பார்க்கவும் இப்பகுதிக்குச் செல்லவும்!

0 comments:

Followers

THF goes blogging!

Heritage Tunes | மண்ணின் குரல் © 2008. Blog design by Randomness